Government / Municipal
Director of planning Israel-marine and coastal division

Director of planning Israel-marine and coastal division

מנהל התכנון- אגף ים וחופים

Israel Diving Authority

Israel Diving Authority

הרשות המוסמכת לצלילה ספורטיבית Web:

Atarim

Atarim

אתרים בחוף תל אביב בע"מ

The Industrial Cooperation Authority

The Industrial Cooperation Authority

הרשות לשיתוף פעולה תעשייתי (רשפ"ת)

The Israel Innovation Authority

The Israel Innovation Authority

רשות החדשנות במשרד הכלכלה והתעשייה

Foreign Trade Administration

Foreign Trade Administration

מינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה

The Ministry of  Environmental Protection  – Maritime

The Ministry of Environmental Protection – Maritime

היחידה הארצית להגנת הסביבה הימית

The Marine Institute of Israel

The Marine Institute of Israel

הרשות לחינוך והכשרה ימית Web: www.imta.org.il

Israel Port Company

Israel Port Company

חברת נמלי ישראל (חנ"י) Web: www.israports.org.il

Administration of Shipping and Ports

Administration of Shipping and Ports

רשות הספנות והנמלים (רספ"ן) במשרד

גלילה לראש העמוד